Vermogensbelasting in 2017 en 2018 is ongrondwettelijk, volgens iQOUNT deskundigen en accountants.

De vraag is of de voor de jaren 2017 en 2018 geldende systematiek voor het bepalen van de heffingsgrondslag voor belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) verenigbaar is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het in internationale verdragen neergelegde discriminatieverbod. Indien dit niet het geval is, wordt de vraag of de belastingrechter al dan niet rechtsmiddelen kan en moet aanwenden. Voor de permanente regeling in box 3 die sinds 2017 van kracht is, ontbreekt een passende motivering. Wie wordt geconfronteerd met een heffing over een voordeel uit sparen en beleggen dat groter is dan het werkelijk behaalde rendement als gevolg van deze forfaitaire regeling, maakt inbreuk op zijn internationaal verdragsrechtelijk gewaarborgde rechten. Anders dan in het verleden voelt de Hoge Raad zich nu genoodzaakt om belastingplichtigen effectieve rechtsbescherming te bieden tegen een vaststaande inbreuk op hun grondrechten. Het vaststellen van de inbreuk of het onderzoeken van de onterechte last van een individu is namelijk niet meer voldoende. Dit wordt verhinderd doordat het ontbreken van een ‘fair balance’ ook het hiervoor genoemde discriminatoire karakter heeft, de thans geldende regeling nog steeds dezelfde gebreken vertoont als de regeling voor de jaren 2017 en 2018 en dat, ondanks de inspanningen van de wetgever sinds 2015 om zo snel mogelijk een heffing op basis van werkelijke rendementen in te voeren, deze invoering vanwege het regeerakkoord niet voor 2025 kan worden verwacht. Dat deze zaak het gevolg is van een massaal bezwaarproces en dat de uitspraak van belang kan zijn voor de afhandeling van een groot aantal andere klachten met verwante uitvoeringsproblemen, kan niet worden aangegrepen om deze belastingplichtige rechtsmiddelen te ontzeggen. Het echtpaar ontving in 2017 en 2018 respectievelijk € 6.612 en € 3.528 uit hun vermogen in box 3. Door juist dit reële rendement in de belastingheffing te betrekken, biedt de Hoge Raad rechtsbescherming. Let wel, deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen en kan leiden tot een enorm tekort op de rijksbegroting. De regering is de gevolgen van de beslissing aan het beoordelen. Redactie van Accountantsportal.com